• -préfixe ba- / bar-

    suffixe ba-/bar- : balafre, baloufer (bâfrer), berlafe (morceau), berlou/barlou (louche, cf.it. berlusco), se berluer (se tromper), bernafrer (blesser), emberlificoter...